Algemene voorwaarden

Just Freedom

Definities

1. Just Freedom: Just Freedom, gevestigd te Tegelen onder KVK nummer 78432537.
2. Klant: degene met wie Just Freedom een overeenkomst is aangedaan.
3. Partijen: Just Freedom an klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deeze voorvaderen zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Just Freedom.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Just Freedom hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Just Freedom hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Just Freedom te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van die kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Just Freedom niet kon 
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden 
als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/Modellen

Indien die kland een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan 
geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Just Freedom gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Just Freedom. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Just Freedom zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Just Freedom op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Just Freedom, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Just Freedom te betalen. 

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Just Freedom gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Just Freedom roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektrische mededeling. 
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Just Freedom, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of- brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel od bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen ( ondergoed, badkleding, enz. )
• de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud ( dvd's, cd's, etc )
• het product geen reis, vervoersticket, catering opdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
• het product geen los tijdschrift of losse krant is
• het geen ( opdracht tot ) spoedoperatie betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
• op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling 
• zodra de consument het eerste product
• bij een abonnement heeft ontvangen 
• zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen 
• zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnamen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@justfreedomshop.com, indien gewenst met gehulp van het herroepingsformulier dat via de website van Just Freedom, http://justfreedomshop.com, kan worden gedownload. 
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Just Freedom, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Just Freedom indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten ( zoals verzend- en retourkosten ) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Just Freedom deze kosten binnen 14 dagen na 
ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Just Freedom heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant en consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Just Freedom kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Just Freedom heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Just Freedom. 
3. Just Freedom is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant en consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Just Freedom te verrekenen met een vordering op Just Freedom. 

Eigendomsvoorbehoud

1. Just Freedom blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Just Freedom op grond van wat voor met Just Freedom gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het 
tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Just Freedom zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden od anderszins bezwaren.
4. Indien Just Freedom een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Just Freedom het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Just Freedom, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Just Freedom het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Just Freedom kan tegenwerpen. 

Levertijd

1. De door Just Freedom opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektrische) bestelproces volledige heeft afgerond en daarvan een (elektrische bevestiging) heeft gekregen van Just Freedom.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Just Freedom niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens  het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen  aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Just Freedom, bij gebreke waarvan Just Freedom niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of material. 
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant in ontvangst neemt. 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Just Freedom tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Just Freedom geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Just Freedom geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Just Freedom daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Just Freedom uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op.de hoogte te stellen. 
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Just Freedom in staat is hierop adequate te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit en in ieder geval niet toe leiden dat Just Freedom gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Just Freedom.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Just Freedom ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Just Freedom een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Just Freedom verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Just Freedom

1. Just Freedom is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Just Freedom aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
3. Just Freedom is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Just Freedom aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering word uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Just Freedom vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Just Freedom toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Just Freedom niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Just Freedom in verzuim is. 
3. Just Freedom heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Just Freedom kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Just Freedom in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Just Freedom kan worden toegerekend in een van de wil van Just Freedom onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Just Freedom kan worden verlengd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,elektriciteits-, internet-, computer-, en telecomstoringen-, computervirussen-, stakingen-, overheidsmaatregelen-, onvoorziene vervoersproblemen-, slechte weersomstandigheden en werkonderbreking. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Just Freedom 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Just Freedom en weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Just Freedom is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Just Freedom is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Just Freedom zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consument zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Just Freedom.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Just Freedom bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Just Freedom is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 01 oktober 2020.